sdlg 74-19

Hybridizer,Year:  I.Orlova 

Flower size:  15 cm   Height: 75 cm    TET