sdlg 79-19
Hybridizer,Year:  I.Orlova 
Flower size:  15 cm   Height: 65 cm    TET