sdlg 85-19

Hybridizer,Year:  I.Orlova 

Flower size:  18 cm    Height: 85 cm    TET