sdlg 95-19

Hybridizer,Year:  I.Orlova 

Flower size:  15 cm   Height: 70 cm    TET